یکشنبه 12 تیر 1401   00:25:29
بيشتر
آشنایی با سازمان ISO
1401/3/1 یکشنبه
مدارک و روش های اجرائی مرتبط
دفتر مطالعات تطبیقی در راستای شفاف سازی مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی جهت جلب مشارکت بیشتر گروه های ذینفع و ذی ربط اقدام به تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری ذیل  نموده است:

1- روش اجرائی نحوه تاسیس، ترمیم و انحلال ساختار کمیته های فنی/ فرعی متناظر

2- دستور العمل انتخاب کمیته های فنی متناظر نمونه