یکشنبه 12 تیر 1401   01:51:57
بيشتر
آشنایی با سازمان ISO
1394/8/3 یکشنبه
نحوه تدوین استانداردهای بین المللی OIML
 
انواع انتشارات سازمان OIML توسط گروه کاری پروژه، طبق مراحل عمومی زیر تدوین می شوند:
1) پشنهاد پروژه (Project proposal)؛
2) پیش نویس کاری (Working Draft, WD)؛
3) پیش نویس کمیته (Committee Draft, CD)؛
4) پیش نویس انتشار(Draft publication, D)؛
5) پیش نویس نهایی (Final Draft, FD)؛
6) تائید و تصویب (Approval and sanction)؛
7) انتشار (Publication)؛
8) بازنگری (Review)؛
لازم به توضیح است زمانی که راهنماها و واژه نامه تدوین می شوند ممکن است در روش کار تغییراتی ایجاد شود.
1- پیشنهاد پروژه (Project Proposal)
یک پیشنهاد کاری جدید که در فرم پیشنهاد تدوین استاندارد جدید نوشته شده است به کمیته فنی ارائه می شود. موارد ذیل برای این پیشنهاد باید رعایت شود:
·      اگر پیشنهاد ارائه شده موضوع جدیدی است باید در متن فرم پیشنهاد پروژه، دلایل نیاز به به انتشار چنین مدرکی از سوی سازمان  OIMLمشخص شود؛ 
·      دامنه انتشار مشخص شود؛
·      اگر پیشنهاد ارائه شده جهت انتشار توصیه نامه جدیدOIMLمی باشد، دلایل لازم برای آن ارائه گردد؛
·      فهرست کشورهایی که در حال حاضر برای این دسته از ابزار، مقرارتی را تنظیم کرده اند و یا قصد تنظیم مقررات را دارند، مشخص شود؛
·      در فرم پیشنهاد، به دیگر مدارک  OIML  که به آن مرتبط می باشد نیز ارجاع داده شود؛
·      سازمان های در ارتباط(liaison) که مرتبط با این پیشنهاد هستند مشخص شوند؛
·      مشخصات استانداردهای بین المللی مرتبط با این پروژه که تدوین شده اند و یا در حال تدوین هستند، در فرم پیشنهاد درج شود؛
·      سایر سازمانهایی که می توانند به عنوان liaison جدید معرفی شوند، مشخص گردند.
2- تهیه پیش نویس گروه کاری  (Working Draft, WD)
یک پیش نویس کاری ممکن است برای تهیه پیشنهاد اولیه تدوین شود و می تواند توسط هماهنگ کننده پروژه کاری به تنهایی نوشته شده و یا توسط اعضای گروه کاری تهیه گردد. این مدرک بایستی بین تمام اعضای گروه پروژه توزیع شود و همه اعضا از جمله سازمان های در ارتباط، آن را مورد بررسی قرار داده و فقط نظرات اصلاحی (comments) خود را ارائه دهند (رای گیری انجام نمی شود).
3- پیش نویس کمیته  (Committee Draft , CD)
یک پیش نویس، در مرحله کمیته ابتدا توسط هماهنگ کننده گروه مورد بررسی قرار گرفته تا کامل بودن ساختار آن تایید شود. پس از آن هماهنگ کننده باید پیش نویس کمیته را به دفتر بین المللی اندازه شناسی قانونی (BIML)جهت توزیع به اعضا ارسال نماید.
وقتی اولین پیش نویس کمیته، بین اعضا گروه کاری توزیع شد آنها مجاز به دادن رای به مدرک نیستند و باید نظرات اصلاحی اعضا فعال (P) گروه کاری مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن پیش نویس کمیته (ویرایش دوم) برای سه ماه در مرحله رای گیری قرار می گیرد. در صورتیکه 3/2 (دو سوم) اعضا P  گروه کاری به مدرک رای مثبت دادند، این پیش نویس تایید می شود.
هماهنگ کننده گروه کاری باید متن پیش نویس استاندارد را با در نظر گرفتن نظرات اصلاحی ارائه شده اصلاح نموده و به دفترBIML  ارسال نماید تا به عنوان پیش نویس انتشار ثبت شود. همچنین متن مذکور باید برای کمیته بین المللی اندازه شناسی قانونی(International Committee of Legal Metrology, CIML)  نیز جهت رای گیری اولیه ارسال شود. توصیه می شود گروه کاری پروژه به منظور سرعت بخشیدن به کار، فردی از اعضای گروه که مسلط به زبان انگلیسی می باشد را جهت ویرایش مدرک و تهیه نسخه نهایی مشخص کند.
4- پیش نویس انتشار(Draft publication, D)     
پس از تایید اعضای پروژه، پیش نویس نهایی شده کمیته به BIML ارسال گردیده و به عنوان پیش نویس نهایی(FD)  برای رای گیری مقدماتی به CIML نیز ارسال می شود. BIML  باید پیش نویس را به همه اعضای CIML برای رای گیری و ارائه نظر ارسال کند. مدت زمانی رای گیری برای این مدرک 3 ماه می باشد.
5- پیش نویس نهایی (Final Draft, FD)
پس از رای گیری مقدماتی CIMLو تایید پیش نویسی که اظهار نظرهای اصلاحی ارائه شده در آن لحاظ شده اند، مدرک توسط  BIMLبه عنوان پیش نویس نهایی ثبت می گردد. در این مرحله نام پیش نویس بسته به نوع مدرکOIML  به این ترتیب می باشد:
    پیش نویس توصیه نامه نهایی به نام  "Final Draft Recommendation, FDR"
    پیش نویس سند نهایی به نام  "Final Draft Document, FDD"
    پیش نویس واژه نامه نهایی به نام  "Final Draft Vocabulary, FDV"
وقتی مدرک به این مرحله رسید معمولا نباید هیچ تغییری در آن ایجاد شود.
6- تایید و تصویب  (Approval and sanction)
در اغلب موارد، قواعد مشابهی برای تصویب کلیه مدارک فنی OIML بکار می رود. این قواعد برای تصویب راهنماها و هر نوع مدارکی که توسط نهادهای OIML تدوین نشده اند، کمی متفاوت می باشند. قواعد رای گیری در ماده XVII قرارداد OIML(OIML B1) تنظیم شده اند.   
بسته به نحوه تصمیم گیری، قواعد انتشار مدارک با یکدیگر کمی تفاوت دارند.
یادآوری 1: آن دسته از اعضای CIML که قادر به حضور در اجلاسیه های CIML نمی باشند می توانند به یکی از همکارانشان که قادر به حضور در اجلاسیه می باشند، وکالت بدهند. به هر حال هیچ عضو CIML نمی تواند علاوه بر رای خودش، بیش از دو رای دیگر داشته باشد (قرارداد OIML B1، ماده XVII).
یادآوری 2: رای های ممتنع، سفید (blank) و پوچ (null) به عنوان رای صادره در نظر گرفته نمی شوند (قرارداد OIML B1، ماده XVII).
(جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به بند 6.7 راهنمای OIML B6-1 مراجعه شود)
7- انتشار  (Publication)
پس از تصویب مدرک،BIML  باید نام مناسبی برای آن انتخاب کرده و مدرک مذکور را در پورتال OIML  قرار دهد.
8- بازنگری  (Review)
همه مدراک منتشر شده، پنج سال پس از انتشار در مرحله بررسی دوره ای قرار می گیرند. مدرک مربوط به هر کمیته فنی به مدت سه ماه به این منظور و برای تعیین وضعیت مدرک، به رای گذاشته می شوند. در این مرحله برای موارد ذیل رای گیری می شود:
1-     تایید مجدد مدرک
2-     تجدید نظر مدرک
3-     ابطال مدرک
جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه تدوین کلیه مدارک OIML  به راهنمای OIML B6-1، در لینک ذیل مراجعه شود:
 
جهت  ارائه پیشنهاد تدوین استانداردهای بین المللی OIML،  فرم مرتبط را تکمیل و برای دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی به آدرس isiri.oiml@gmail.com ارسال نمایید.