یکشنبه 12 تیر 1401   01:55:22
بيشتر
آشنایی با سازمان ISO
1394/8/3 یکشنبه
آشنایی با سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی  (OIML)
 
سازمان بین‌المللی اندازه شناسی قانونی که به اختصار OIML نامیده می شود در سال 1955میلادی تاسیس شد. وظیفه این سازمان عبارتست از تدوین استانداردهای وسایل اندازه گیری و تهیه و تدوین مدارک لازم در زمینه الزامات مترولوژیکی برای وسایل اندازه گیری، که باید مورد کنترل قانونی قرار گیرند. یکی از اصلی ترین وظایف این سازمان، ایجاد زبان مشترک بین کلیه کشورهای عضو سیستم متریک می‌باشد بطوریکه هر کس در هر گوشه از جهان از اصطلاحات مطرح در این زمینه برداشتی کاملا یکسان داشته باشد و در این راستا در سال 1978 میلادی اقدام به انتشار واژه‌نامه‌ای تحت عنوان "واژه نامه بین‌المللی اصطلاحات عمومی و اساسی در مترولوژی" نمود.
سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی یک سازمان پیمان بین دولتی است که اعضای آن شامل :
1- اعضاء دولتی: کشورهایی که در کارهای فنی کمیته ها حضور فعال دارند،
2- اعضای متناظر: کشورهایی که به صورت ناظر درOIML حضور دارند.
سازمان ملی استاندارد از سال 1337 و بنا به مصوبه مجلس شورای وقت، عضو سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی OIML شده است.
- انواع مدرک تدوین شده درسازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی
 • توصیه نامه های بین المللی  :(International Recommendations, R)به صورت یک الگو،ویژگیهای اندازه شناسی موردنیازبرای دستگاههای اندازه گیری خاص وهمچنین تجهیزات بررسی انطباق دستگاههای اندازه گیری باویژگیهای مذکورراتعیین میکنند.اعضای دولتی بایداین توصیه نامه ها را تا بیشترین حدممکن اجرانمایند.
 • مدارک بین المللی:(International Documents, D)  ماهیت اطلاعاتی داشته وهدف آنهاهماهنگسازی وارتقاء فعالیت های مربوط به اندازه شناسی قانونی میباشد. دراین ارتباط میتوان به مدرک قوانین اندازه شناختی اشاره کرد که میتواند به عنوان قاعده ای برای تدوین قانون اوزان ومقیاسها و دستورالعملهای اجرایی درکلیه کشورهای عضومورداستفاده قرارگیرد.
 • واژه نامه ها:(Vocabularies, V)  واژگان هماهنگ شده ای است که باید درحدامکان در تمام نشریات OIML استفاده شوند. این واژگان براساس روش اجرایی تعریف شده توسطCIML بر حسب مورد تصویب می شود.
 • راهنماهای بین المللی :(Guides, G)مدارک اطلاعاتی هستند که برای اعمال الزاماتی خاص به اندازه شناسی قانونی،راهنماییهایی راارائه میکنند. این متون براساس روش اجرایی تعریف شده توسط CIMLبر حسب مورد تدوین میشوند. 
  ساختار سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی OIML


  مجمع بین المللی اندازه شناسی قانونی (International Conference on Legal Metrology) 
  مجمع، بالاترین نهاد تصمیم گیری در سازمان OIML می باشد. هیات شرکت کننده در این مجمع شامل:
  ·      نمایندگان اعضای دولتی
  ·      نمایندگان اعضای متناظربه عنوان ناظر
  ·      نمایندگان سازمان های در ارتباط به عنوان ناظر
  این مجمع هر 4 سال یک بار برگزار می شود و خط مشی عمومی و رئوس بودجه را برای سازمان تعیین می گردد و انتشارات خاصی مورد تصویب قرار می گیرند..
  کمیته بین المللی اندازه شناسی قانونی (CIML)
  این کمیته به عنوان کمیته راهبری برای OIML می باشد. در جلسات ماهیانه این کمیته، پیشرفت فنی سازمان و عملیات اداری آن بررسی می شود.
  اعضا این کمیته، نمایندگان معرفی شده از سوی هر یک از اعضای دولتی هستند.
  وقتی عضوی از عضویت در CIML بازنشسته می شود پس از تعیین میزان تلاش و کارکرد آن در سازمان عده ای از آنها به عنوان عضو افتخاری پذیرفته می شوند.
  دفتر بین المللی اندازه شناسی قانونی (BIML)
  دفتر بین المللی اندازه شناسی قانونی (BIML)، در واقع ستادOIML  بوده و به همراه CIML مسئول اجرای تصمیمات مجمع می باشد.
  کمیته های فنی و فرعی فنی OIML
  کمیته های فنی، حوزه های گسترده ای از اندازه شناسی قانونی و کمیته های فرعی، موضوعات خاص تر را پوشش می دهند. کمیته فنی و فرعی ممکن است مسئول تدوین یک یا چند مدرک OIMLباشند. گروههای کاری، زیر نظر کمیته فنی یا فرعی کار می کنند و مسئول تدوین این مدارک هستند. کشور های عضو تصمیم می گیرند که بر اساس توان خود در کدام پروژه یا کمیته فنی یا فرعی، عضویت فعال داشته باشند.
  در بین کمیته های فنی و زیر کمیته های آن، اجماع بین المللی وجود دارد و ترکیب آن شامل نمایندگانی از اعضای دولتی و سازمانهای فنی و استانداردسازی بین المللی و اعضای منطقه ای است.
  کارشناسان، زیر نظر دبیرخانه راهنما های بین المللی اندازه شناسی و روش های اندازه گیری دستگاه های اندازه گیری را با توجه به کنترل قانونی تدوین می کنند.