یکشنبه 12 تیر 1401   00:30:59
بيشتر
آشنایی با سازمان ISO
1394/8/3 یکشنبه
پیشنهاد تاسیس کمیته فنی/فرعی بین المللی
 
تاسیس یک کمیته فنی یا فرعی جدید یا تغییر دامنه کاری یک کمیته فنی یا فرعی موجود می تواند به دلایل زیر توسط CIML تصویب گردد:
الف) در پاسخ به یک پیشنهاد در زمینه فعالیت جدید،
ب) هنگامیکه بار کاری یک کمیته فنی یا فرعی جدید، بیش از حد یا بسیار متغیر می شود.
روش اجرائی تاسیس یک کمیته فنی/ فرعی
هریک از اعضاء CIML می تواند پیشنهاد تاسیس یک کمیته فنی یا فرعی جدید را برای BIML، با استفاده از فرم پیشنهاد تاسیس کمیته فنی/فرعی  به همراه دامنه کاربرد ارسال نماید. بطور جایگزین، BIML می تواند پیشنهاد را تهیه کند. دلایل تاسیس با جزئیات زیر باید مطرح گردد:
الف) چرا OIML بایستی بر روی این حوزه جدید فعالیت فنی کار کند؛
ب) دلایل قانونمند کردن این حوزه فعالیت فنی (در صورت کاربرد)؛
پ) فهرستی از کشورهایی که در حال حاضر، تجهیزات فعلی را در این حوزه قانونمند می کنند یا قصد آن را دارند؛
ت) سایر انتشارات مرتبط OIML؛
ث) سایر استانداردهای بین المللی (موجود یا در دست تدوین) که باید در هر پروژه OIML در این زمینه لحاظ شود؛
ج) سایر سازمانهایی که بایستی به عنوان liaison با آنها ارتباط برقرار شود.
در عرض یک ماه، BIML باید جزئیات پیشنهاد و دامنه کاربرد را برای کلیه اعضای CIML، نمایندگان اعضای متناظر و اعضای در ارتباط ارسال کند. BIML باید از آنها در خصوص تمایلشان برای مشارکت در کمیته فنی یا فرعی جدید به عنوان عضو P (فقط اعضای دولتی) یا عضو O سوال نماید. از اعضای CIML همچنین سوال شود که آیا کشور آنها تمایل به تقبل مسئولیت دبیرخانه را دارد یا خیر. کشورهایی که علاقمندبه مشارکت می باشند باید یک نماینده با ذکر اطلاعات تماس وی به BIML معرفی کنند. برای پاسخ به این سوال باید سه ماه مهلت در نظر گرفته شود.
تاسیس یک کمیته فنی یا فرعی جدید در صورتی توسط CIML تصویب می گردد که:
الف) اکثریت اعضای CIML به پیشنهاد، رای مثبت بدهند،
ب) حداقل 6 عضو CIML از دو ناحیه مختلف بخواهند که کشورهایشان به عنوان اعضای P ثبت شوند و
پ) حداقل یک عضو P خواستار پذیرش مسئولیت دبیرخانه باشد.
اگر نتیجه نامشخص باشد، پیشنهاد باید در اجلاسیه بعدی CIML مورد بررسی قرار بگیرد.
هنگامیکه بیش از یک عضو CIML، اعلام آمادگی برای پذیرش مسئولیت دبیرخانه توسط کشورشان نمایند، BIML باید سعی کند با مشورت با کاندیداها به یک توافق دوجانبه برسد. اگر توافق مورد نظر حاصل نگردید، BIML باید مسئله را به CIML ارجاع داده تا با اکثریت آرا تصمیمی اتخاذ شود. در برخی موارد مشروط بر توافق طرفین، دبیرخانه دوطرفه ایجاد خواهد شد.
کمیته های فنی و فرعی باید به صورت متوالی به ترتیبی که تاسیس می شوند، توسط BIML شماره گذاری گردند. هنگامیکه یک کمیته فنی یا فرعی منحل می شود، شماره آن نباید به کمیته فنی یا فرعی دیگری تخصیص یابد. کمیته فنی و فرعی باید مطابق با فرم پیشنهادنامگذاری شود (در صورت لزوم، نام آن توسط CIML اصلاح شود).  
BIML، باید عضو CIML مربوطه را از اختصاص دبیرخانه کمیته فنی یا فرعی برای دور زمانی اولیه 3 سال به کشورش، مطلع گرداند.
BIML باید صفحات وب و ابزار لازم را بر روی وب سایت  OIML ایجاد کرده و اطلاعات کلیه مشارکت کنندگان در کمیته فنی یا فرعی را با جزئیات بر روی آن درج نماید. سپس دبیرخانه کمیته فنی یا فرعی به کمک BIML، مسئول حفظ و نگهداری از صفحات کمیته فنی یا فرعی بر روی وب سایت OIML خواهد بود.
دبیرخانه کمیته فنی یا فرعی باید یک برنامه کاری برای انتشارات گروه های پروژه زیرمجموعه اش و پروژه هایی که به BIML ارسال می نماید، آماده کند. BIML برنامه کاری را برای تصویب توسط CIML، مطرح می نماید. هر پیشنهاد پروژه جدید باید برای تصویب CIML، مطرح گردد.
دبیرخانه کمیته فنی یا فرعی باید، برای هر پروژه تصویب شده اش یک گروه پروژه جداگانه ایجاد و برای آن دامنه کاری ویژه ای تنظیم نماید. دبیرخانه کمیته فنی یا فرعی می تواند برای تعیین منابع لازم از کمک BIML استفاده کند.
ترکیب کمیته های فنی و فرعی
یک کمیته فنی یا فرعی متشکل از موارد زیر می باشد:
الف) اعضای P (اعضای فعال، Participating members)
این اعضا ملزم به مشارکت در امور کمیته فنی یا فرعی و صدور رای نسبت به کلیه پیشنهادات و پیش نویس های انتشار که توسط آن کمیته تدوین می شود، می باشند. از این اعضا انتظار می رود در حداقل یکی از گروههای پروژه در آن کمیته فنی یا فرعی مشارکت نمایند. فقط اعضای دولتی می توانند به عنوان عضو P، ثبت شوند. عضو CIML که کشورش درکمیته فنی یا فرعی، عضو P می باشد باید یک فرد را به عنوان نماینده آن کشور معرفی نماید. دریک کمیته فنی یا فرعی، حداقل باید 6 عضو P از دومنطقه مختلف وجود داشته باشند. دبیرخانه یک کمیته فنی یا فرعی به یکی از اعضای P آن، محول می شود.
ب) اعضای O (اعضای ناظر، Observing members)
این اعضا به طور کامل می توانند در کارهای فنی کمیته فنی یا فرعی مشارکت کنند، ولی حق رای ندارند. متخصصانی که در یک کمیته فنی یا فرعی به عنوان عضو O مشارکت می کنند می توانند از کشورهای عضو دولتی (Member States) یا عضو متناظر (Corresponding Members) باشند.
پ- اعضای در ارتباط (Liaisons)
سازمان هایی هستند که نه جزء اعضای دولتی و نه جزء اعضای متناظر OIML بوده و می توانند به طور کامل در کار فنی یک یک کمیته فنی یا فرعی مشارکت نمایند، اما حق رای ندارند.
ت- یک نفر رابط از BIML
یادآوری: یک عضو CIML می تواند وضعیت عضویت کشورش در یک کمیته فنی یا فرعی را هر زمان که بخواهد تغییر دهد.
کشورهایی که در یک کمیته فنی یا فرعی مشارکت می کنند، توصیه می شود کمیته فنی متناظر مربوطه را در سطح ملی تاسیس نمایند تا از رعایت شدن مواضع و منافع کلیه گروه های ذی نفع و ذی ربط ملی به گونه مناسب اطمینان حاصل گردد.
جهت ارائه پیشنهاد تاسیس کمیته فنی/فرعی بین المللی OIML، فرم مرتبط را تکمیل و برای دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی به آدرس isiri.oiml@gmail.com ارسال نمایید.