یکشنبه 12 تیر 1401   00:06:45
بيشتر
مدارک و روش های اجرایی مرتبط
1398/1/31 شنبه
دفتر مطالعات تطبیقی در راستای شفاف سازی مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی جهت جلب مشارکت بیشتر گروه های ذینفع و ذی ربط اقدام به تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری ذیل  نموده است: