جمعه 1 بهمن 1400   13:56:45
بيشتر
مدارک و روش های اجرایی مرتبط
1398/1/31 شنبه
دفتر مطالعات تطبیقی در راستای شفاف سازی مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی جهت جلب مشارکت بیشتر گروه های ذینفع و ذی ربط اقدام به تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری ذیل  نموده است:
 
  • روش اجرائی نحوه تاسیس، ترمیم و انحلال ساختار کمیته های فنی/ فرعی متناظر
     
  • دستور العمل انتخاب کمیته های فنی متناظر نمونه