یکشنبه 12 تیر 1401   01:20:32
بيشتر
پیشنهاد تاسیس کمیته های فنی متناظر
1398/1/31 شنبه
تاسیس کمیته های فنی متناظر ISO

مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی از طریق تشکیل کمیته های متناظر و جذب گروههای ذی‌نفع و ذی‌ربط در سطح کشور صورت می پذیرد.
کمیته‌های فنی متناظر، مطابق روش اجرایی تاسیس کمیته های فنی، شکل گرفته و رئیس و نایب رئیس و دبیر هر یک از كمیته‌ها مطابق روش اجرایی فوق از جامعه مشارکت‌کنندگان آن کمیته تعیین گردیده و فعالیت می‌نمایند. ساختار کمیته ‌ها باید در حد امكان دارای ترکیبی متوازن از مشارکت‌کنندگان از طیف فراگیر گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط به شرح ذیل باشد: تولیدكنندگان، توزیع‌كنندگان، مصرف‌كنندگان، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ذیربط، مراكز تحقیقاتی و آزمایشگاهی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، تشكل‌های تخصصی، ارائه دهندگان خدمات مهندسی و مشاوره‌ای، صاحب‌نظران منفرد، مؤسسات ارزیابی انطباق ،کارشناسان سازمان  استاندارد.
وظایف اصلی کمیته‌های فنی و کمیته‌های فرعی عبارت است از:
  • بــررسی و اظهارنظر در مورد پیش‏نویس استانداردهای بین المللی در مراحل مختلف تــدویـن آن ها  و پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی بر اساس مزیت های اقتصادی کشور
  •  تعیین تركیب هیأت‌های اعزامی ازمیان اعضای فعال كمیته‌های فنی و فرعی جهت حضور در اجـلاسیه‌هـای بین المللی مرتبط
  • همكاري در تدوین استاندارد های ملی مرتبط
جهت تکمیل فرم پیشنهاد تاسیس را تکمیل  و برای دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی به آدرس standarddevelopment@isiri.gov.ir ارسال نمایید.