سه‌شنبه 3 خرداد 1401   16:53:25
بيشتر
پیشنهاد تدوین استانداردهای بین المللی
1394/7/14 سه‌شنبه
نحوه تدوین استانداردهای بین المللی ISO
 
تدوین استانداردهای بین المللی ایزو دارای شش مرحله مشخص می‌باشد که به اختصار به شرح هر یک از مراحل می پردازیم:

1-  مرحله پیشنهاد   (NP/NWlP)

در این مرحله  پیشنهاد موضوع کاری جدید (New work item proposal, NWIP) با تکمیل فرم شماره چهار ISO  ارائه می گردد. پیشنهاد دهنده می‌تواند از اعضای ملی، اعضای دبیرخانه کمیته فنی، سازمان های در ارتباط یا هیئت مدیره فنی (TMB)  باشد. پیشنهاد دهنده باید پیش نویس کاری اولیه و یا چارچوب آن را برای تصمیم گیری بهتر، در مراحل بعدی تهیه کند. پیشنهاد موضوع کاری جدید می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:


- استاندارد بین المللی جدید

- بازنگری استاندارد موجود

- اصلاحیه برای استاندارد

- گزارش فنی

- ویژگی فنی


در این مرحله، موارد به شرح ذیل در سطح بین المللی به ترتیب انجام می‌شود:

- تائید ضرورت تدوین، بازنگری و یا اصلاحیه برای یک استاندارد بین المللی خاص

- بارگذاریNWIP) ) برای رای گیری بین اعضا در سایت TC server/ iso

- بررسی آراء

- پذیرش موضوع در صورت کسب حداکثر آراء و معرفی حداقل 5 کارشناس خبره (expert)

یادآوری: کشورهای مشارکت کننده فعال باید نقش موثر در انجام کار داشته باشند و ضمن تکمیل برگه رای و اعلام دقیق رد یا تایید پیشنهاد، در صورت داشتن مزیت ملی، فرد متخصص و توانمند برای موضوع مورد نظر را معرفی کنند.


2- مرحله آماده سازی (WD)

 
مرحله ی آماده سازی شامل موارد زیر است:

- تعیین گروه کاری (گروهی از متخصصین)، با توجه به معرفی کارشناسان خبره (expert) توسط کشورهای عضو فعال

- تهیه و تدوین پیش نویس‌کاری (WD) توسط اعضای گروه‌کاری معرفی شده (WG) با مدیریت مسئول گروه کاری (convenor) و رسیدن به نظری واحد در داخل گروه کاری

- تکمیل پیش نویس و رسیدن به توافق کلی بین اعضا گروه کاری جهت ارائه پیش نویس به مرحله بعدی
ارسال پیش نویس به کمیته اصلی برای اعلام نظر توسط اعضای کمیته
 
3- مرحله کمیته (CD)

مرحله کمیته شامل موارد زیر است:

توزیع پیش‌نویس تهیه شده جهت اعلام نظر ( فنی، عمومی و ویرایشی) و رای الکترونیکی توسط اعضای کمیته فنی

بررسی آرا و نظرات توسط دبیرخانه کمیته فنی

تهیه پیش نویس نهایی برای ثبت در مرحله بعدی

لازم به ذکر است براساس راهنمای ISO/IEC directive1، امکان حذف این مرحله نیز در تدوین استاندارد بین المللی وجود دارد.
 
 4- مرحله پرسش (DIS)

مرحله پرسش که شامل موارد زیر است:
پیش نویس تایید و رای گیری شده در مرحله قبل مجددا به مدت سه ماه برای اعلام نظر برروی پورتال رای گیری قرارداده می شود.

- گردش پیش نویس استاندارد بین المللی توسط دبیرخانه مرکزی و کمیته به کلیه اعضا

- لحاظ نمودن نظرات مورد قبول در پیش نویس

- پذیرش پیش نویس در صورت دارا بودن 2/3 (دو سوم) آراء مثبت اعضاء فعال و کمتر از 1/4 (یک چهارم) کل آراء منفی

- تهیه پیش نویس نهایی برای ثبت در مرحله بعدی
 
5- مرحله پذیرش (FDIS)

در این مرحله پیش نویس تایید و نهایی شده، به مدت 2 ماه برای اعلام نظر بر روی پورتال رای گیری قرار داده می‌شود.
مرحله پذیرش شامل موارد زیر است:

- گردش پیش نویس به تمام اعضا برای رای گیری

- پذیرش پیش نویس در صورت دارا بودن 2/3 (دو سوم) آراء مثبت اعضاء فعال و کمتر از 1/4 (یک چهارم) کل آراء منفی
 
6- مرحله انتشار

مرحله انتشار یا چاپ استاندارد با مدت زمان یک ماه شامل موارد زیر است:

- اصلاح FDIS با توجه به نظرات نگارشی

- ویرایش نهائی استانداردتوسط ویراستار ایزو

- ارسال به دبیرخانه مرکزی برای چاپ
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید راهنمای شماره یک (ISO/IEC Directive 1) ISO  را در لینک ذیل مطالعه بفرمایید :