یکشنبه 12 تیر 1401   00:18:20
بيشتر
عضویت در کمیته های فنی متناظر
1398/1/31 شنبه
عضویت در کمیته های فنی متناظر ISO

جهت عضویت در هر یک از کمیته های فنی متناظر ISO، 
فرم درخواست عضویت را تکمیل و برای دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی به آدرس standarddevelopment@isiri.gov.ir ارسال نمایید.