دوشنبه 18 آذر 1398   08:11:47
انتقادات و پیشنهادات
اطلاعات عمومی و تکمیلی
فرم های مربوط به دستور کار دومین جلسه کمیته راهبری
نحوه پاسخگویی به مدارک ایزو
 
کتابچه های جلسات تاسیس/ترمیم ساختار کمیته های فنی متناظر
 

آرشیو الکترونیکی مطالعات تطبیقی

لیست کمیته های فنی متناظر       درخواست عضویت در کمیته های فنی متناظر       پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی       پیشنهاد تاسیس کمیته فنی متناظر