چهارشنبه 15 مرداد 1399   09:06:55
اطلاعات عمومی و تکمیلی
راهنمای حضور در جلسات مجازی
فرم های مربوط به دستور کار چهارمین جلسه کمیته راهبری
نحوه پاسخگویی به مدارک ایزو

اخبار

 
کتابچه های جلسات تاسیس/ترمیم ساختار کمیته های فنی متناظر
 

آرشیو الکترونیکی مطالعات تطبیقی

انتقادات و پیشنهادات
لیست کمیته های فنی متناظر       درخواست عضویت در کمیته های فنی متناظر       پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی       پیشنهاد تاسیس کمیته فنی متناظر