چهارشنبه 2 مهر 1399   22:55:15
بيشتر
کمیته های فنی متناظر
فهرست کمیته های فنی متناظر ISIRI/OIML تاریخ آخرین بروزرسانی: 1399/06/25
 
کمیته عنوان فارسی دبیر رئیس نائب رئیس نوع عضویت محل دبیرخانه ایمیل کمیته/دبیر
TC 1 واژه شناسی احد  محمدی لیواری مرتضی  پویان پگاه گلپریان P مرکز ملی اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها isirioimltc1@gmail.com
TC 2 واحدهای اندازه گیری احد  محمدی لیواری دکتر محمد رضا  اجتهادی هدی فراهانی P مرکز ملی اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها isirioimltc2@gmail.com
TC 3 کنترل اندازه شناختی علی  رهبری مهر دکتر نعیمه  ناصری حشمت اله  حسینی P شرکت دقت آزمای کارا isirioimltc3@gmail.com
TC 3/SC 1 الگوی تایید و تصدیق علی  رهبری مهر عاطفه  سعادت خواه احمد فیض P شرکت سنجشگران میزان ابزار alirahbarimehr@yahoo.com
TC 3/SC 2 نظارت اندازه شناختی عاطفه  سعادت خواه محسن   مرادی حاجی جفان امین  نوری P دانشگاه پیام نور خرمشهر atefe.usha@gmail.com
TC 3/SC 3 مواد مرجع افشین  اوحدی فرشاد  صالحی دکتر محسن  روانبد P مرکز ملی اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها isirioimltc3sc3@gmail.com
TC 3/SC 4 کاربرد روش های آماری محسن   مرادی حاجی جفان کاظم  ابطحی نادر  رزم آرا P اداره کل استاندارد اذربایجان غربی mohsenmoradi85@yahoo.com
TC 3/SC 5 ارزیابی انطباق مسعود  یادگاری دکتر محسن  روانبد محسن  جزمی P شرکت سوخت راکتورهای هسته ای masoud_yadegari@yahoo.com
TC 3/SC 6 انطباق نوع شیرین سادات  حسینی افشین  اوحدی علیرضا  میردار سلطانی P شرکت راه آهن ج.ا.ا Hoseini_sh@ymail.com
TC 4 استانداردهای اندازه گیری و دستگاههای کالیبراسیون و صحه گذاری علی  رهبری مهر حسینعلی شیروی خوزانی  نادر  رزم آرا P شرکت سنجشگران میزان ابزار alirahbarimehr@yahoo.com
TC 5 الزامات عمومی برای دستگاه های اندازه گیری امین نوری نوذر ایرانی مهدی سلیمی P شرکت پارس کیفیت آزما isirioimltc5@gmail.com
TC 5/SC 1 شرایط محیطی محمد رضا  بیگی سید محمد علی  موسوی مهدی  سلیمی P مرکز ملی اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها isirioimltc5sc1@gmail.com
TC 5/SC 2 نرم افزار سید علی آذرکار امین نوری زهره ملکی P شرکت مهندسی پدیدپرداز ali.azarkar@pdpsoft.com
TC 6 محصولات پیش بسته بندی شده افشین  اوحدی دکتر دکتر سید مصطفی  ایرانمنش دکتر سمیرا  عباسی P مرکز ملی اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها isirioimltc6@gmail.com
TC 7 دستگاه های اندازه گیری طول و کمیت های مرتبط خدیجه نوروززاده دکتر مرتضی اسد امرجی ارشاد کریمی P مرکز ملی اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها isirioimltc7@gmail.com
TC 8 اندازه گیری کمیت های سیالات دکتر مجید  رجبی دکتر سید حسن  هاشم آبادی دکتر سیدامیر حسین  آیت الهی P دانشگاه علم و صنعت-دانشکده شیمی isirioimltc8@gmail.com
TC 8/SC 1 اندازه گیری جرم و حجم استاتیک بهزاد  رحمتی محمد  زاهدی فرهاد  اشجع زاده P انستیتو اندازه گیری هوشمند گاز behzadrahmati1371@gmail.com
TC 8/SC 3 اندازه گیری جرم و حجم دینامیک بهروز  خلیلی دکتر سید حسن  هاشم آبادی محمد  زاهدی P شرکت رضوان گستر تهران b.khalili@trg.ir
TC 8/SC 5 کنتورهای آب سعید  آزاده مافی دکتر حسین  عطائی فر شاهین  جباری خامنه P شرکت مدیریت مصرف آب شیرین ایرانیان sazadehmafi@yahoo.com
TC 8/SC 6 اندازه گیری مایعات برودتی مهشید  آشتیانی ولی اله  عصمتی پاقلعه حسین  شاهزاده P شرکت فن‌آوری پیشرفته جهان mahshid_ashtiani@yahoo.com
TC 8/SC 7 کنتورهای گاز دکتر سید فواد  موسوی حمید  فرح زادی دکتر سیدامیر حسین  آیت الهی P پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران sf_mousavi@chemeng.iust.ac.ir
TC 9 دستگاههای اندازه گیری جرم و چگالی محمد  رضا بیگی دکتر احسان  توکلی هدی  فراهانی P مرکز ملی اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها arash.rezabeigi@gmail.com, isirioimltc9@gmail.com
TC 9/SC 1 دستگاه های توزین غیر خودکار امیر مسعود  اقبالی نیما  شیروان زاده حقیقی -- P شرکت آریا سنجش آسیا eghbaliamirm@gmail.com
TC 9/SC 2 دستگاه های توزین خودکار ابراهیم  اسلامیان مسعود  میرزا باقریان امیر مسعود  اقبالی P شرکت آریا سنجش آسیا eslamyan@gmail.com
TC 9/SC 3 اوزان منیر  کرمی حجت  فرهانیان نیما  شیروان زاده حقیقی P شرکت  پیشگامان اندازه شناسی دقیق info@padcc.com
TC 9/SC 4 چگالی ها سمیرا  کشاورزمهر سید مهدی  سیدی جمال  آهنگرکانی P شرکت پیشگامان اندازه شناسی دقیق info@padcc.com
TC 10 دستگاه های اندازه گیری فشار، نیرو و کمیت های مرتبط سعید  نباغ بیژن جمشیدی احسان اشکوب P آزمایشگاه پارس صحت آزمون isirioimltc10@gmail.com
TC 11 دستگاه های اندازه گیری دما و کمیت های مرتبط نوذر  ایرانی احد  محمدی لیواری مهدی  نورس فرد P پژوهشگاه نیرو isirioimltc11@gmail.com
TC 11/SC 1 دماسنج های مقاومتی عباس  صبور گیلوان علی  رهبری مهر مهدی   شوقی P مرکز ملی اندازه شناسی isirioimltc11sc1@gmail.com
TC 11/SC 2 دماسنج های تماسی سید مجتبی  طیب زاده شیما  همرنگ شراره  خدائی فرد P پژوهشگاه استاندارد isirioimltc11sc2@gmail.com
TC 11/SC 3 دماسنج های تابشی دلارام  غفاریان علی  حسینی مهدی   شوقی P پژوهشگاه نیرو isirioimltc11sc3@gmail.com
TC 12 دستگاه های اندازه گیری کمیت های الکتریکی علی صنعتگران محب علی مهرداد صمدی علی رهبری مهر P پژوهشگاه نیرو isirioimltc12@gmail.com
TC 13 دستگاه های اندازه گیری آکوستیک و ارتعاش معصومه  پیراسته دکتر پروین  نصیری دکتر حمید  باقری P مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی isirioimltc13@gmail.com
TC 14 دستگاه های اندازه گیری اپتیک دکتر خسرو  معدنی پور دکتر محمد تقی  توسلی دکتر محمد آقا  بلوری زاده P انجمن اپتیک و فوتونیک isirioimltc14@gmail.com
TC 15 دستگاه های اندازه گیری تابش های یونساز علی عطاری لر سید احسان حسینی احمد کرملو قزلجه P مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور isirioimltc15@gmail.com
TC 15/SC 1 دستگاه های اندازه گیری برای تابش های یونساز مورد استفاده برای کاربردهای پزشکی هاجر  خادم شریعت ژیلا  کریمی دیبا کوروش اربابی P مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور isiri.oimltc15sc1@gmail.com
TC 15/SC 2 دستگاه های اندازه گیری برای تابش های یونساز مورد استفاده برای فرآیندهای صنعتی الهام شریفی یزدی دکتر لیلا  سرخوش دکتر فائزه الساداتت  شاه احمد قاسمی P مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور isiri.oimltc15sc2@gmail.com>
TC 16 دستگاه های سنجش آلودگی رویا   نوربخش شهرام  سپهرنیا مهدی  اله یاری P پژوهشگاه استاندارد isirioimltc16@gmail.com
TC 16/SC 1 آلودگی هوا غلامرضا  محمدزاده شهرام  سپهرنیا فرشید  آقا کوچک زاده P شرکت مهر کاناز صنعت rm@mehrkanazsanat.net
TC 16/SC 2 آلودگی آب هانیه  میربلوکی شهرام  سپهرنیا رضا  خطیبی P پژوهشکده محیط زیست h.mirbolooki@gmail.com
TC 16/SC 3 آفت کش ها و سایر مواد آلاینده سمی دکتر فاطمه  قنبری دکتر سیده بهاره  عظیمی رویا   نوربخش P پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی ft.ghanbari@gmail.com
TC 16/SC 4 سنجش میدانی آلاینده های پرمخاطره (سمی) دکتر میترا  آملی دیوا دکتر حسن  رضادوست مهری  سید هشترودی P آزمایشگاه طیف سنجی دانشگاه شریف mitraamoli@gmail.com
TC 17 دستگاههای اندازه گیری شیمیایی و فیزیکی الهام  برنجیان تبریزی  دکتر بهروز  زرگر  دکتر محمدرضا  عصاره نژاد P شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی isirioimltc17@gmail.com
TC 17/SC 1 رطوبت زهرا  جنتی  دکتر روح الله  شیرعلی پور فرهمند  رومیانی P آزمایشگاه معاونت غذا و دارو اهواز zahra.janati@gmail.com
TC 17/SC 2 ساخاری متری ساسان  احمدی رامین  وهابی سیروس  چهرازی P شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی sa.ahmadi58@yahoo.com
TC 17/SC 3 pH متری  دکتر فرزانه  خوشنام  دکتر محمدرضا  فتحی عماد آبادی آرش  اصولی P اداره کل استاندارد خوزستان f.khoshnam@yahoo.com
TC 17/SC 4 هدایت سنجی زینب  عباباف ساسان  احمدی سیروس  چهرازی P موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر zachem-84@yahoo.com
TC 17/SC 5 گرانروی سنجی آرش  اصولی  دکتر سهند  نکوییان --  -- P آزمایشگاه به آزما گستر arash.osooli@yahoo.com
TC 17/SC 6 آنالیز گاز آرش  اصولی  دکتر سهند  نکوییان رضا  زاده دباغ P آزمایشگاه به آزما گستر arash.osooli@yahoo.com
TC 17/SC 7 آزمون کننده های تنفس --  -- --  -- --  -- P -- --
TC 17/SC 8 تجهیزات آنالیز کیفیت محصولات کشاورزی رضا  زاده دباغ  دکتر روح الله  شیرعلی پور --  -- P آزمایشگاه کنترل کیفی غذا و دار rzd1001@yahoo.com
TC 18 دستگاههای اندازه گیری پزشکی لیا  ضیایی دکتر علی  توکلی گلپایگانی امیرحسین  ملکوتی P دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی-سازمان ملی استاندارد ایران isiri.oiml.tc18@gmail.com
TC 18/SC 1 دستگاه های اندازه گیری فشار خون مهدی  منصوری سید شهاب  معینیان محمد رضا  امجدیان P شرکت بهینه آزمای پارسیان info@boparsian.com
TC 18/SC 2 دماسنج های پزشکی مریم  زراعتکاری فرد سیمین  مرندی دکتر مهناز  اسکندری P شرکت آزیان تجهیز ماد m-maryamfard@yahoo.com
TC 18/SC 4 دستگاه های اندازه گیری بیوالکتریک سپیده  کوهستانی فاطمه  منتجبی مریم  زراعتکاری فرد P شرکت کیفیت گستر سبز sepidekoohestani@yahoo.com
TC 18/SC 5 دستگاه های اندازه گیری برای آزمایشگاه های پزشکی جمشید  گودرزی دکتر  مرجان  رهنمای فرزامی دکتر علی  شیرین P پژوهشگاه استاندارد- گروه پژوهشی بیولوژی isirioimltc18sc5@gmail.com