فراخوان ها
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INSO/ISO/TC 211 با عنوان اطلاعات مکانی/ژئوماتیک ها فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INSO/ISO/TC 211 با عنوان اطلاعات مکانی/ژئوماتیک ها