اخبار

1400/7/4 یکشنبه

برگزاری نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر INEC TC 59



نشست ترمیم ساختار کمیته فنی  متناظر INEC TC 59 متناظر با کمیته فنیIEC TC 59  تحت عنوان "عملکرد لوازم خانگی و مشابه " و کمیته های فرعی آن با حضور جمعی از اعضای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و متخصصان این حوزه در روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31 به صورت مجازی برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی الکتروتکنیک IEC، کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و ساختار کمیته فنی TC 59، با کسب حداکثر آراء، فرهاد مقدمی از شرکت بهداد الکتریک و بهاره یوسف زاده از سازمان ملی استاندارد ایران  به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته فنی متناظر INEC TC 59 و کمیته‌های فرعی آن انتخاب شدند.
در این نشست زهرا شادروانان دبیر کمیته ملی برق و الکترونیک ایران هدف از ترمیم ساختار این کمیته فنی متناظر را ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت و ملحوظ شدن نظرات متخصصان و کارشناسان ایرانی در حوزه لوازم برقی خانگی و لوازم مشابه در استانداردهای بین المللی منتشر شده و در دست تدوین با تأکید بر جنبه های کاربردپذیری و کارایی آنها با توجه به لزوم رشد و توسعه صنعت لوازم خانگی کشور عنوان کرد.
گفتنی است در حال حاضر 35 کشور به صورت عضو دائم و ناظر در این کمیته عضویت دارند.