1400/5/19 سه‌شنبه

حضور نمایندگان ایران در پنجاه و دومین اجلاسیه کمیته کدکس باقیمانده آفت کش ها در مواد غذاییپنجاه و دومین اجلاسیه کمیته کدکس باقیمانده آفت کش ها در مواد غذایی به میزبانی کشور چین از تاریخ 4 تا 12 مرداد ماه سال جاری به صورت مجازی برگزار گردید. در این اجلاس که با حضور حدود 400 نماینده از کشورهای مختلف برگزار شد، نمایندگانی از سازمان ملی استاندارد (پژوهشگاه صنایع غذایی) و وزارت جهاد کشاورزی از سوی ایران نیز شرکت نمودند.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی در این اجلاس موضوعاتی در ارتباط با مرز بیشینه باقیمانده آفت کش ها(MRL)  در محصولات مختلف کشاورزی، طبقه بندی محصولات کشاورزی برای تعیین MRL، بررسی گزارش‌های "نشست های مشترک FAO/WHO در مورد بقایای آفت کش ها"و بررسی عملکرد و نتایج به دست آمده در کارگروه‌های الکترونیکی و موارد دیگر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این اجلاس نمایندگان کشورمان که ریاست کارگروه الکترونیکی کدکس CXG56 در خصوص بازنگری "راهنمای کاربرد طیف سنجی جرمی در شناسایی، اندازه گیری و تایید باقیمانده آفت کش ها" را بر عهده داشتند، گزارشی از فعالیت‌های خود ارائه نمودند. همچنین مقرر شد این کارگروه الکترونیکی، کفایت "راهنمای معیارهای کاربردی در مورد روشهای تجزیه و تحلیل تعیین بقایای آفت کشها در غذا و خوراک دام" در راستای ابطال راهنمای CXG56 را بررسی نماید.