1399/8/5 دوشنبه

رهبری ایران در پروژه تدوین استاندارد بین المللی ویژگی های ظروف چینی غذا خوری و مدیریت گروه کاری در کمیته فنی ظروف سرامیکی، شیشه آلات و ظروف شیشه ای سرامیکیبا تلاش و همکاری متخصصان و صاحبنظران کشور و با توجه به پتانسیل های فنی موجود در کشور، یک پیشنهاد استاندارد بین المللیISO  با کسب حداکثر آراء توسط کشورهای عضو به رهبری کشور ایران، به عنوان پروژه کاری جدید تصویب گردید.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، به همت متخصصان کشور و با محوریت جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی با عنوان "ظروف چینی- ویژگی ها و روش های آزمون"، به رهبری ایران در سازمان بین المللی استانداردسازی ISO طرح و در کمیته فنی ISO/TC 166 با عنوان "ظروف سرامیکی، شیشه آلات و ظروف شیشه ای سرامیکی" تصویب گردید.
گفتنی است کمیته فنی ISO/TC 166 در سال 1976 در سازمان بین المللی ایزو تاسیس شده است که 15 كشور در آن عضويت فعال و 29 كشور نيز عضو ناظر بوده که ایران دارای عضویت فعال می باشد و تاکنون 6 استاندارد در آن کمیته در دست تدوین می باشد. مسئولیت اداره ی دبیرخانه آن برعهده ی کشور فرانسه می باشد.