1399/8/5 دوشنبه

برگزاری نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر ISIRI/OIML/TC 3نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر ISIRI/OIML/TC 3 متناظر با کمیته فنی OIML TC 3  تحت عنوان "کنترل اندازه شناختی" با حضور جمعی از متخصصان این حوزه در روز دوشنبه مورخ 28/07/1399 به صورت مجازی از طریق سامانه جلسات آنلاین سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML) و ساختار کمیته فنی OIML TC 3،  با توافق حاضرین در جلسه، سرکار خانم دکتر نعیمه ناصری، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدیر مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، سرکار خانم شیرین ربیعی فراهانی، مسئول تضمین کیفیت شرکت مهر، آقای مهندس علی رهبری مهر، مدیرعامل شرکت سنجشگران میزان ابزار به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیر کمیته فنی متناظر ISIRI/OIML/TC 3 انتخاب شدند.
لازم به توضیح است کمیته فنی مذکور دارای 6 کمیته فرعی می باشد و مدارک و استانداردهای منتشر شده توسط این کمیته فنی و کمیته های فرعی زیرمجموعه، در حوزه الگوی تایید و تصدیق، نظارت اندازه شناختی، مواد مرجع، کاربرد روش های آماری، ارزیابی انطباق و انطباق نوع می باشد. همچنین در مجموع تدوین و بازنگری 5 مدرک و راهنما در حوزه های مذکور در دستور کار کمیته فنی/ فرعی قرار گرفته است.

گفتنی است کمیته فنی متناظر ISIRI/OIML/TC 3 در سال 1395 تاسیس شده است و جمهوری اسلامی ایران در کمیته فنی بین المللی OIML/TC 3 و کلیه کمیته های فرعی زیرمجموعه، عضو فعال (P) می باشد. همچنین انتشارات این کمیته، مدارک و راهنماهای ارزشمندی را به عنوان اطلاعات پایه در حوزه اندازه شناسی ارائه می دهد که مورد استفاده در سایر کمیته های فنی و فرعی OIML نیز می باشد. لذا مشارکت متخصصین کشور در تدوین راهنماها و استانداردهای بین المللی مربوطه بسیار حائز اهمیت است.