یکشنبه 12 تیر 1401   00:22:17
بيشتر
آشنایی با سازمان CODEX
1394/8/19 سه‌شنبه
نحوه تدوین استانداردهای بین المللی CODEX
روش اجرایی 8 مرحله ای برای تدوین استانداردهای کدکس، راهنماها و متون مربوطه
مرحله 1: اولویت ها و موضوعات مورد اهمیت کشورها جهت تدوین پیشنهاد می شود. کمیسیون کدکس برای تدوین
 
یک استاندارد
و واگذاری به کمیته تخصصی ، تصمیم گیری می کند. بررسی تدوین یک موضوع استاندارد در کمیته

تخصصی انجام و نهایتاً کمیسیون کدکس تدوین موضوع پیشنهاد شده را تایید وتصویب می کند.
مرحله 2: دبیرخانه کدکس بین الملل، موضوعات پیشنهاد شده را به ترتیب اولویت قرار می دهد.
مرحله 3: پیش نویس استاندارد پیشنهاد شده به کشورها و سازمان های بین المللی عضو، برای ارائه پیشنهادات

ارسال می گردد.
مرحله 4: دبیرخانه پیشنهادات را به کمیته تخصصی جهت بررسی و تجدیدنظر ممکن بر پیش نویس ، ارجاع می دهد.
مرحله 5: موضوع پیش نویس استاندارد پیشنهاد شده از دبیرخانه برای تصویب پیش نویس استاندارد، فرستاده می
 
شود.
مرحله 6: پیش نویس استاندارد مجدداً به کشورها و سازمان های بین المللی عضو برای ارائه پیشنهادات نهایی

ارسال می شود.
مرحله 7:دبیرخانه پیشنهادات را به کمیته تخصصی ارجاع می دهد.
مرحله 8: پیش نویس استاندارد توسط دبیرخانه کدکس بین المللی به کمیسیون جهت تصویب نهایی به عنوان

استاندارد کدکس، ارائه می شود.
روش اجرایی 5 مرحله ای سریع برای تدوین استانداردهای کدکس راهنماها و متون مربوطه
مرحله 1: برای تدوین یک استاندارد ،پس از کسب رای دوم سوم آرا کمیسیون به روش سریع و واگذاری کار به کمیته

تخصصی تصمیم گیری می شود.
مرحله 2:دبیرخانه کدکس بین المللی استانداردهای پیشنهاد شده را به ترتیب اولویت قرار می دهد.
مرحله 3: پیش نویس استاندارد پیشنهاد شده به کشور ها و سازمان های بین المللی عضو برای ارائه پیشنهادات

ارسال می گردد.
*زمانی که موضوع استاندارد در فرآیند سریع قرار دارد، باید به اعضای کمیسیون و سازمان های بین المللی عضو ذینفع

اطلاع داده شود.
مرحله 4: دبیرخانه پیشنهاداتو اصلاحات پیشنهادی را به کمیته تخصصی جهت بررسی و تجدیدنظر ممکن بر پیش

نویس ارجاع می دهد.
مرحله 5: موضوع پیش نویس استاندارد پیشنهاد شده برای تدوین به روش سریع باید برای اعضا و سازمان های بین

المللی عضو جهت تصویب استاندارد کدکس توسط دبیرخانه ارسال ونهایتا به کمیسیون جهت تصویب نهایی به عنوان

استاندارد کدکس، ارائه گردد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه تدوین استانداردهای بین المللی CODEX به لینک ذیل مراجعه بفرمایید:
 
جهت  ارائه پیشنهاد تدوین استانداردهای بین المللی کدکس،  فرم مرتبط را تکمیل و برای دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی به آدرس codex_office@isiri.gov.ir ارسال نمایید.