شنبه 6 آذر 1400   02:25:43
1398/4/12 چهارشنبه
 

اخبار

1398/1/7 چهارشنبه
 
کتابچه های جلسات تاسیس/ترمیم ساختار کمیته های فنی متناظر
 

آرشیو الکترونیکی مطالعات تطبیقی

انتقادات و پیشنهادات
1397/12/20 دوشنبه
لیست کمیته های فنی متناظر       درخواست عضویت در کمیته های فنی متناظر       پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی       پیشنهاد تاسیس کمیته فنی متناظر