فراخوان ها
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC 193با عنوان : گاز طبیعی
سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه های ذینفع، ذیربط و متخصصین در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان های استاندارد سازی، اقدام به تشکیل و بهبود ساختار کمیته های فنی متناظر می نماید تا با حفظ منافع و مصالح ملی و ارائه نظرات علمی در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی حضور فعال داشته باشد. از این رو با توجه به تخصصی بودن استانداردسازی در کمیته های فنی، کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC193 با عنوان " گاز طبیعی" به منظور تجدید و بهبود ساختار، از متخصصان کشور دعوت به عمل می آورد .در صورت تمایل به همکاری با سازمان، با بررسی مطالب، فرم عضویت را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل : Sa.nikbin@gmail.com ارسال فرمایند.

 تاریخ شروع پذیرش : 99/06/23
تاریخ پایان پذیرش:  99/08/23

دامنه کاری کمیته : استاندارد سازی اصطلاحات ، مشخصات کیفیت ، روش های اندازه گیری ، نمونه برداری ، تجزیه و تحلیل و آزمایش ، از جمله محاسبه و اندازه گیری ویژگی ترموفیزیکی ، برای:
  • گاز طبیعی
  • جایگزین های گاز طبیعی
  • مخلوط های گاز طبیعی با سوخت های گازی (مانند گازهای غیرمتعارف و گازهای تجدید پذیر) و
  • گاز مرطوب
 نقش و وظایف اعضاء:
کمیته متناظر متشکل از گروه های ذینفع و ذیربط و اعضای کمیته با مشارکت و اعلام نظر بر روی مدارک و پیش نویس استانداردهای بین المللی، نقش مهمی در مشارکت بین المللی در راستای حفظ منافع ملی خواهند داشت.
نحوه عضویت:
لطفاً فرم عضویت را از اینجا دانلود کرده به آدرس ایمیل فوق الذکر ارسال فرمایید .