اخبار

1399/4/24 سه‌شنبه

برگزاری نشست ترمیم ساختار و فعال سازی کمیته فنی متناظر INEC TC 23 و کمیته های فرعی زیرمجموعه آننشست ترمیم ساختار و فعال سازی کمیته فنی  متناظر INEC TC 23 متناظر با کمیته فنیIEC TC 23  تحت عنوان "لوازم جانبی برقی" و کمیته های فرعی INEC SC23A با عنوان "سیستم های مدیریت کابل"، INEC SC23B با عنوان "دوشاخه ها، پریزها و کلیدها"، INEC SC23E با عنوان "مدارشکن ها و تجهیزات مشابه برای مصارف خانگی"، INEC SC23G  با عنوان "کوپلرهای دستگاه ‌ها"، INEC SC23H با عنوان "دوشاخه ها، پریزها و کوپلرها برای کاربردهای صنعتی و وسایل نقلیه الکتریکی"، INEC SC23J با عنوان "کلیدهای مربوط به دستگاه‌ها" و INEC SC23K "محصولات بهره وری انرژی الکتریکی"  با حضور جمعی از اعضای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و متخصصان این حوزه در روز چهارشنبه مورخ 18/04/1399 به صورت مجازی از طریق سامانه جلسات آنلاین سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی الکتروتکنیک IEC، کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و ساختار کمیته های فنی و فعالیت آنها، با کسب حداکثر آراء، آقای افسر عباس زاده  از شرکت مانیکو (مهساب نیرو) و آقای علی نیک نژاد  از شرکت الکتروکاوه به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته فنی متناظر INEC TC 23 و کمیته‌های فرعی زیر مجموعه آن (به جز کمیته فرعی SC 23A و SC 23E) و آقای افسر عباس زاده و خانم مریم شیرازی از پژوهشگاه استاندارد به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته فرعی متناظر SC23A و آقای مختارمنش از شرکت زاویر و خانم فاطمه طاهرخانی از پژوهشگاه استاندارد به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته فرعی متناظر INEC TC 23E برای دوره سه ساله آتی انتخاب شدند.
شایان ذکر است هدف از فعال سازی این کمیته فنی متناظر که در سال 1394 در کشور ایجاد شده است، ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت و ملحوظ شدن نظرات متخصصان و تولیدکنندگان ایرانی حوزه لوازم جانبی برقی مانند کلیدها، پریزها و کوپلرهای دستگاه و سیستم های مدیریت کابل در استانداردهای بین المللی منتشر شده و در دست تدوین این کمیته های فنی می باشد.