اخبار

1399/4/14 شنبه

برگزاری نشست ترمیم ساختار و فعال سازی کمیته های فنی متناظر INEC TC 37 وINEC TC 121نشست ترمیم ساختار و فعال سازی کمیته فنی  متناظر INEC TC 37 متناظر با کمیته فنیIEC TC 37  تحت عنوان "برق گیرها" و کمیته فنی INEC TC 121  متناظر با کمیته فنیIEC TC 121  با عنوان "وسايل قطع و وصل و فرمان و ملحقات آن ها برای ولتاژ پایین" و کمیته های فرعی آنها با حضور جمعی از اعضای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و متخصصان این حوزه در روز شنبه مورخ 1399/03/31 به صورت مجازی از طریق سامانه جلسات آنلاین سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی الکتروتکنیک IEC، کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و ساختار کمیته های فنی و فعالیت آنها، با کسب حداکثر آراء، آقای یداله شیخ قمی از شرکت سیمکاتک و آقای جعفر جعفری بهنام از آزمایشگاه فشارقوی جهاد دانشگاهی علم و صنعت به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته فنی متناظر INEC TC 37 و کمیته‌های فرعی آن و آقای مسیح رستم پور از شرکت تولیدی رعد و آقای مهدی هدایتی پور از شرکت برق منطقه ای اصفهان به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته فنی متناظر INEC TC 121 و کمیته‌های فرعی آن انتخاب شدند.
شایان ذکر است هدف از فعال سازی این کمیته های فنی متناظر که به ترتیب در سال های 1392 و 1394  در کشور ایجاد شده اند، ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت و ملحوظ شدن نظرات متخصصان و تولیدکنندگان ایرانی حوزه برقگیرها و وسایل قطع و وصل فرمان در استانداردهای بین المللی منتشر شده و در دست تدوین این کمیته های فنی می باشد.