چهارشنبه 2 مهر 1399   21:34:16
بيشتر
عضویت در کمیته های فنی متناظر
عضویت در کمیته های فنی متناظر OIML
جهت عضویت در هر یک از کمیته های فنی متناظر OIML،فرم درخواست عضویت را تکمیل و برای دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی به آدرس isiri.oiml@gmail.com ارسال نمایید.