چهارشنبه 30 بهمن 1398   16:26:13
انتقادات و پیشنهادات
اطلاعات عمومی و تکمیلی
فرم های مربوط به دستور کار چهارمین جلسه کمیته راهبری
نحوه پاسخگویی به مدارک ایزو
 
کتابچه های جلسات تاسیس/ترمیم ساختار کمیته های فنی متناظر
 

آرشیو الکترونیکی مطالعات تطبیقی

لیست کمیته های فنی متناظر       درخواست عضویت در کمیته های فنی متناظر       پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی       پیشنهاد تاسیس کمیته فنی متناظر