فراخوان ها
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظرISIRI/ TC44 با عنوان : جوشکاری و فرآیندهای وابسته جهت مشاهده فراخوان اینجا کلیک کنید.