اخبار

1398/10/1 يكشنبه

برگزاری نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر INEC TC 62نشست ترمیم ساختار کمیته فنی INEC TC 62  متناظر با کمیته فنیIEC TC 62  تحت عنوان "تجهیزات الکتریکی در حرفه پزشکی" با حضور جمعی از اعضای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و متخصصان این حوزه در محل سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی الکتروتکنیک IEC، کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و ساختار کمیته های فنی و فعالیت آنها، با کسب حداکثر آراء، آقای علی توکلی گلپایگانی از پژوهشگاه استاندارد و خانم غزال حمیدبهنام از سازمان ملی استاندارد ایران به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر این کمیته فنی انتخاب شدند.
همچنین با تعیین ساختار برای کمیته های فرعی این کمیته فنی با کسب حداکثر آراء، خانم رویا حقیقی از شرکت آزمون دقیق کوشا و خانم غزال حمیدبهنام از سازمان ملی استاندارد ایران به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته فرعی SC 62A با عنوان "جنبه های عمومی تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در حرفه پزشکی"
و آقای بردیا بلوچ از شرکت تراست و خانم رویا حقیقی از شرکت آزمون دقیق کوشا به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته فرعی SC 62B با عنوان "تجهیزات تصویربرداری تشخیصی" و خانم مژگان طاهری و آقای امین نوری هر دو از شرکت توسعه پارس کیفیت آزما به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته فرعی SC 62C با عنوان " تجهیزات رادیوتراپی، پزشکی هسته ای و دوزیمتری تابش" و آقای وحید رضا نفیسی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و آقای حمید شریفی از آزمایشگاه ایمنی و مصرف انرژی به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته فرعی SC 62D با عنوان " تجهیزات الکترومدیکال" انتخاب شدند.
لازم به ذکر است این کمیته های فنی بین المللی، استانداردسازی تجهیزات الکتریکی، نرم افزار ها و سیستم های الکتریکی مورد استفاده در مراقبت های بهداشتی و تاثیر آنها بر روی بیماران، اپراتورها، سایر افراد و محیط زیست و همچنین استاندارد سازی تجهیزات خاص پزشکی مانند دستگاه های تصویر برداری تشخیصی، رادیوتراپی، پزشکی هسته ای، پرتو درمانی، بی هوشی، مراقبت های ویژه و غیره از نظر ایمنی و عملکرد، حفاظت از تابش، امنیت داده ها و حفظ یکپارچگی و محرمانگی داده ها ی پزشکی را مورد توجه قرار می دهند.
با توجه به اهمیت استانداردسازی تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در حرفه پزشکی جمهوری اسلامی ایران از سال 1386 در این کمیته فنی بین المللی و کمیته های فرعی آن عضویت دارد. گفتنی است تاکنون تعداد 294 استاندارد بین المللی در این کمیته فنی و کمیته های فرعی آن منتشر شده و همچنین 60 پروژه در دستور کار است.