اخبار

تصویب 2 موضوع پیشنهادی استاندارد بین المللی با محوریت کشور جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی OIML
پیرو برگزاری پنجاه و چهارمین اجلاسیه CIML در تاریخ 22 الی 25 اکتبر 2019 و تلاش و همکاری متخصصان و صاحبنظران کشور، 2 پیشنهاد استاندارد بین المللیOIML  برای اولین بار با کسب حداکثر آراء توسط کشورهای عضو به رهبری کشور ایران، به عنوان پروژه کاری جدید تصویب گردید.
 به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، دو پیشنهاد تدوین تصویب شده در زمینه گرانروی سنجی (ویسکوزیمتری) و سنجش قند (ساخاری متری) و در حوزه مسئولیت های کمیته OIML/TC 17 با عنوان "دستگاه های اندازه گیری شیمیایی و فیزیکی" می باشند.
عناوین این پیشنهادات به شرح ذیل می باشد :
  • استاندارد جدید: ویسکوزیمترهای چرخشی-- تعیین ویسکوزیته دینامیک-- روش های تصدیق
  • بازنگری استاندارد OIML 142: رفرکتومترهای خودکار-- روش ها و وسایل تصدیق
گفتنی است دبیرخانه کمیته فنی متناظر ISIRI/OIML/TC 17، در استان خوزستان مستقر می باشد و این استان در ارائه پیشنهادات فوق به عنوان اولین پیشنهادات تدوین بین المللی ارسال شده از سوی کشورمان به سازمان OIML پیش قدم بوده است. شایان ذکر است جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در 64 کمیته فنی و فرعی سازمان OIML، عضو فعال (P) می باشد.