اخبار

برگزاری گردهمایی معاونین و روسای استاندارد سازی ادارات کل استانی
گردهمایی  معاونین و روسای استاندارد سازی ادارات کل استان ها ، روز های 27  و  29 مرداد ماه سال جاری با  حضور جمع کثیری از  نمایندگان ادارات کل استانی به صورت مجازی درحوزه  مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، برگزار شد.
 در این گردهمایی که با هدف  بیان سیاست های معاونت تدوین و ترویج در سال جاری، و تعامل و هم اندیشی به منظور  تحقق اهداف و برنامه عملیاتی سازمان در زمینه مشارکت در فعالیت های بین المللی تدوین استاندارد برگزارشد، در ابتدا معاون محترم تدوین و ترویج سازمان، در زمینه سیاست های معاونت در سال 99 و نیز مشکلات و چالش های موجود سخنرانی کردند. سپس مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی، ضمن مروری بر عملکرد استان ها در سال 98،  در خصوص سیاست های سال جاری در راستای تحقق برنامه عملیاتی استان ها و نیز شاخص های مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی مطالبی بیان کردند. در ادامه این گردهمایی گروه های تخصصی دفتر مطالعات تطبیقی، به  دستاوردهای بین المللی در سال 98 اشاره کردند و  سپس گزارشاتی در خصوص عملکرد استان ها در زمینه فعالیت های کمیته های متناظر مستقر در آن ها ارائه شد.

در پایان ، نمایندگان  استان ها نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص هماهنگی بیشتر در زمینه فعالیت های مرتبط استانی بیان کردند.