اخبار

استانداردهای مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی در محیط کار در دوران شیوع COVID-19
"حفظ ایمنی و بهداشت  در محیط کار در هر زمانی حائز اهمیت است که این موضوع در  مواردی مانند همه گیری های COVID-19 بسیار مهم تر نیز میباشد.در سال جاری  شعارروز جهانی ایمنی و بهداشت در محل کار ، به همه گیری های COVID-19 اختصاص یافته است  و سازمان بین المللی استاندارد سازی ایزو در  تمامی تلاشها با راهنمایی هایی برای کمک رساندن، در این امر نقشی  پررنگ دارد."

دنیای کار دچار دگرگونی های فراوانی شده است  ، که مهمترین چالش های آن  عبارتند از:  حفظ کسب و کارها  و مدیریت ایمنی و امنیت در محل کار. این امر هم برای افرادی که  قادربه انجام کار هستند و هم برای کسانی که باید برای بازگشت نهایی به محیط کسب و کار  آماده شوند ، صادق است.
شعار  روز جهانی ایمنی و بهداشت در کسب و کارها  در سال جاری "توقف همه گیری: رعایت ایمنی و بهداشت در محل کار نجات بخش جان انسان " میباشد، که بسیاری از چالش های بی سابقه ای را که سازمان ها در این زمان با آن روبرو هستند را به رسمیت می شناسد و منجربه ارتقاء آگاهی اهمیت کارآمدی مؤثر خدمات ایمنی و بهداشت شغلی  میگردد.
استاندارد 45001 ISO، سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت  شغلی - الزامات با راهنمایی برای استفاده ، اولین و تنها استاندارد بین المللی مدیریت ایمنی و بهداشت  شغلی (OH&S) است که حاوی اقدامات خوب توافق شده از سراسر جهان است. این استاندارد راهنمایی و چارچوب مفیدی  برای کاهش خطرات ناشی از کار ، محافظت از سلامتی و افزایش ایمنی در محیط کار را فراهم می کند.
بهداشت  در محیط کار، محدود به ایمنی و رفاه جسمی نیست. استرس ها و ترس های ناشی از این دوره همه را تحت تأثیر قرار داده است. کارگران در همه جا می توانند تحت تأثیر عدم اطمینان غالب قرار بگیرند و محیط کار آنها نقش مهمی در کاهش این امر دارد.
با شناخت این واقعیت، استاندارد مکملی در حال تدوین است که به سلامت روانشناختی می پردازد. استاندارد ISO 45003 ، "مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی - بهداشت و ایمنی روانشناختی در محیط کار راهنمایی ها " راهنمایی های لازم را در مورد الزامات استاندارد ISO 45001 با توجه به مدیریت ریسکهای ایمنی و بهداشت روانی در سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی
( OH&S ) ارائه می دهد.
این استاندارد بر بسیاری از زمینه ها، از جمله ارتباطات ناکارآمد، فشار بیش از حد، ضعف رهبری و فرهنگ سازمانی می تواند تأثیر گذار باشد. پیش بینی می شود این استاندارد  در سال 2021 منتشر شود.
  استاندارد ISO 45001 و استاندارد در دست تدوین  ISO 45003 توسط کمیته فنی ISO/TC 283 با عنوان مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی تهیه شده است و دبیرخانه آن در سازمان استاندارد انگلستان(BSI ) مستقر می باشد.

ترجمه: الهام گرامی                          
دفتر مطالعات تطبیقی ومشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی